គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 12:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​លោក​ភីលីព​បាន​ទៅ​ប្រាប់​លោក​អនទ្រេ​ ហើយ​លោក​អនទ្រេ​ និង​លោក​ភីលីព​ក៏​ទៅ​ទូល​ព្រះយេស៊ូ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 12

មើលយ៉ូហាន 12:22នៅក្នុងបរិបទ