គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 5:8 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​អ្នក​រាល់គ្នា​ក៏​ដូច្នោះ​ដែរ​ ចូរ​អត់ធ្មត់​ ហើយ​ពង្រឹង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​មាំមួន​ឡើង​ ដ្បិត​ព្រះអម្ចាស់​ជិត​យាង​មក​ហើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 5

មើលយ៉ាកុប 5:8នៅក្នុងបរិបទ