គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 4:17 Khmer Christian Bible (KCB)

​ដូច្នេះ​ អ្នកណា​ដែល​ដឹង​អំពើ​ល្អ​ដែល​គួរ​ធ្វើ​ ប៉ុន្ដែ​មិន​ព្រម​ធ្វើ​ អ្នក​នោះ​មាន​បាប​ហើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 4

មើលយ៉ាកុប 4:17នៅក្នុងបរិបទ