គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 3:7 Khmer Christian Bible (KCB)

​ដ្បិត​គ្រប់​ទាំង​ពូជ​សត្វ​ព្រៃ​ សត្វ​ស្លាប​ សត្វ​លូនវារ​ និង​សត្វ​ក្នុង​សមុទ្រ​ នោះ​អាច​ផ្សាំង​បាន​ ហើយ​ក៏​មាន​មនុស្ស​ដែល​បាន​ផ្សាំង​ពួកវា​រួច​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 3

មើលយ៉ាកុប 3:7នៅក្នុងបរិបទ