គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 3:3 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​យើង​ដាក់​បង្ហៀរ​នៅ​នឹង​មាត់​សេះ​ នោះ​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​ស្ដាប់បង្គាប់​យើង​ ហើយ​អាច​ញាក់​រូបកាយ​ទាំង​មូល​របស់​វា​បាន​ទៀត​ផង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 3

មើលយ៉ាកុប 3:3នៅក្នុងបរិបទ