គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ មាន​ទាំង​ពាក្យ​សរសើរ​ និង​ពាក្យ​បណ្ដាសា​បាន​ចេញ​ពី​មាត់​តែ​មួយ។​ បងប្អូន​របស់​ខ្ញុំ​អើយ!​ មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​មាន​ដូច្នេះ​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 3

មើលយ៉ាកុប 3:10នៅក្នុងបរិបទ