គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 2:7 Khmer Christian Bible (KCB)

តើ​មិន​មែន​ពួកអ្នកមាន​ទេ​ឬ​ដែល​ប្រមាថ​នាម​ដ៏​ល្អ​ ដែល​គេ​ហៅ​អ្នក​រាល់គ្នា​តាម​នាម​នោះ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 2

មើលយ៉ាកុប 2:7នៅក្នុងបរិបទ