គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 2:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ឱ​ បងប្អូន​របស់​ខ្ញុំ​អើយ!​ បើ​មាន​អ្នកណា​និយាយ​ថា​ខ្លួន​មាន​ជំនឿ​ ប៉ុន្ដែ​គ្មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ តើ​មាន​ប្រយោជន៍​អ្វី‍?​ តើ​ជំនឿ​បែប​នេះ​អាច​សង្គ្រោះ​អ្នក​នោះ​បាន​ដែរ‍​ឬ​ទេ‍?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 2

មើលយ៉ាកុប 2:14នៅក្នុងបរិបទ