គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 1:7 Khmer Christian Bible (KCB)

​ចូរ​កុំ​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​នឹក​ស្មាន​ថា​ខ្លួន​នឹង​បាន​អ្វី​ពី​ព្រះអម្ចាស់​ឲ្យ​សោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 1

មើលយ៉ាកុប 1:7នៅក្នុងបរិបទ