គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 1:24 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​មើល​រួច​ហើយ​ ក៏​ចេញ​ទៅ​ ភ្លាម​នោះ​ ក៏​ភ្លេច​ថា​ខ្លួន​មានមុខ​យ៉ាង​ណា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 1

មើលយ៉ាកុប 1:24នៅក្នុងបរិបទ