គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 1:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​គ្រប់​ទាំង​របស់​ល្អ​ និង​គ្រប់​ទាំង​អំណោយទានដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​សុទ្ធ​តែ​មក​ពី​ស្ថានលើ​ គឺ​មក​ពី​ព្រះវរបិតា​នៃ​ពន្លឺ​ ដែល​ព្រះអង្គ​មិន​ប្រែប្រួល​ សូម្បី​តែ​ស្រមោល​នៃ​ការ​ផ្លាស់ប្រែ​ក៏​គ្មាន​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 1

មើលយ៉ាកុប 1:17នៅក្នុងបរិបទ