គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ាកុប 1:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រោះ​ការ​ដែល​ម្នាក់ៗ​ជួប​សេចក្ដី​ល្បួង​ គឺ​ដោយ​សារ​ត្រូវ​សេចក្ដី​ប៉ងប្រាថ្នា​របស់​ខ្លួន​ទាក់​ទាញ និង​លួងលោម​ប៉ុណ្ណោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ាកុប 1

មើលយ៉ាកុប 1:14នៅក្នុងបរិបទ