គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:24 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ដែល​អាច​រក្សា​អ្នក​រាល់គ្នា​មិន​ឲ្យ​ជំពប់​ដួល​ និង​បាន​ដាក់​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​នៅ​ពីមុខ​សិរី​រុងរឿង​របស់​ព្រះអង្គ​ដោយ​ឥត​បន្ទោស​បាន​ និង​ដោយ​មាន​អំណរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:24នៅក្នុងបរិបទ