គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:23 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ជួយ​សង្គ្រោះ​អ្នក​ដទៃ​ ដោយ​ឆក់​យក​ពួកគេ​ចេញ​ពី​ភ្លើង​ផង។​ ចូរ​មេត្តា​ដល់​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ ទាំង​ភ័យ​ខ្លាច​ ព្រមទាំង​ស្អប់ខ្ពើម​ សូម្បី​តែ​អាវ​ដែលស្មោកគ្រោក​ដោយសារ​រូបកាយ​របស់​គេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:23នៅក្នុងបរិបទ