គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​មេត្តា​ដល់​អ្នក​ខ្លះដែល​សង្ស័យ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:22នៅក្នុងបរិបទ