គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:20 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​អ្នក​រាល់គ្នា​វិញ​ បងប្អូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​អើយ!​ ចូរ​ស្អាង​ខ្លួនឡើង​នៅ​ក្នុង​ជំនឿ​ដ៏​បរិសុទ្ធ​បំផុត​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ ទាំង​អធិស្ឋាន​ក្នុង​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:20នៅក្នុងបរិបទ