គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួក​គាត់​បាន​ប្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ថា​ នៅ​គ្រា​ចុងក្រោយ​បំផុត​ នឹង​មាន​មនុស្ស​ចំអក​ ពួកគេ​រស់នៅ​តាម​សេចក្ដី​ប៉ងប្រាថ្នា​របស់​ខ្លួន​ដែល​មិន​គោរព​កោតខ្លាច​ព្រះជាម្ចាស់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:18នៅក្នុងបរិបទ