គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:10 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​អ្នក​ទាំង​នោះ​វិញ​ ពួកគេ​ប្រមាថ​អ្វីៗ​ដែល​ខ្លួន​មិន​ស្គាល់​ ហើយ​អ្វីៗ​ដែល​ពួកគេ​ស្គាល់​តាម​ធម្មតា​ដូច​សត្វតិរិច្ឆាន​ ពួកគេ​នឹង​វិនាស​ដោយសារ​សេចក្ដី​ទាំង​នោះ​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:10នៅក្នុងបរិបទ