គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 4:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ឆ្លើយ​ថា៖​ «មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​មក​ថា​ មនុស្ស​មិន​រស់​ដោយសារ​នំប៉័ង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​រស់​ដោយសារ​គ្រប់​ទាំង​ព្រះបន្ទូល​ដែល​ចេញ​ពី​ព្រះឱស្ឋ​ព្រះជាម្ចាស់​មក»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 4

មើលម៉ាថាយ 4:4នៅក្នុងបរិបទ