គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ឯ​ពូថៅ​នៅ​នឹង​គល់​ឈើ​រួច​ជា​ស្រេច​ ដូច្នេះ​ រាល់​ដើម​ឈើ​ណា​មិន​បង្កើត​ផ្លែ​ល្អ​នឹង​ត្រូវ​កាប់​បោះ​ទៅ​ក្នុង​ភ្លើង​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 3

មើលម៉ាថាយ 3:10នៅក្នុងបរិបទ