គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 28:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួក​អ្នក​យាម​ភ័យ​ញ័រ​រន្ធត់​ដោយ​ខ្លាច​ទេវតា​នោះ​ ហើយ​ពួកគេ​ត្រលប់​ដូច​ជា​មនុស្ស​ស្លាប់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 28

មើលម៉ាថាយ 28:4នៅក្នុងបរិបទ