គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 28:3 Khmer Christian Bible (KCB)

រូបរាង​របស់​ទេវតា​នោះ​ភ្លឺ​ដូច​ជា​ផ្លេក​បន្ទោរ​ ហើយ​សម្លៀក​បំពាក់​ស​ដូច​ព្រឹល។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 28

មើលម៉ាថាយ 28:3នៅក្នុងបរិបទ