គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 27:45 Khmer Christian Bible (KCB)

ចាប់​ពី​ម៉ោង​ដប់​ពីរ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ ភាព​ងងឹត​បាន​គ្រប​ដណ្ដប់​លើ​តំបន់​នោះ​ទាំង​មូល​ រហូត​ដល់​ម៉ោង​បី​រសៀល​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 27

មើលម៉ាថាយ 27:45នៅក្នុងបរិបទ