គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 27:44 Khmer Christian Bible (KCB)

ឯ​ពួក​ចោរ​ដែល​ជាប់​ឆ្កាង​ជាមួយ​ព្រះអង្គ​ក៏​ប្រមាថ​ព្រះអង្គ​ដូច​គ្នា​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 27

មើលម៉ាថាយ 27:44នៅក្នុងបរិបទ