គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 27:43 Khmer Christian Bible (KCB)

វា​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះជាម្ចាស់​ ឥឡូវ​នេះ​ បើ​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​នឹង​វា​មែន​ ទុក​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​វា​ទៅ​ ដ្បិត​វា​បាន​និយាយ​ថា​ ខ្ញុំ​ជា​ព្រះរាជ​បុត្រា​ព្រះជាម្ចាស់»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 27

មើលម៉ាថាយ 27:43នៅក្នុងបរិបទ