គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 25:6 Khmer Christian Bible (KCB)

លុះ​ដល់​ពាក់​កណ្ដាល​អធ្រាត្រ​ ក៏​មាន​សម្រែក​មួយ​ថា​ មើល៍​ កូន​កំលោះ​មក​ហើយ​ ចូរ​ចេញ​ទៅ​ទទួល​គាត់​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 25

មើលម៉ាថាយ 25:6នៅក្នុងបរិបទ