គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 25:32 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ជនជាតិ​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​នៅ​ចំពោះមុខ​លោក​ រួច​លោក​នឹង​ញែក​ពួកគេ​ចេញ​ពី​គ្នា​ ប្រៀប​ដូចជា​អ្នក​គង្វាល​ញែក​ចៀម​ចេញ​ពី​ពពែ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 25

មើលម៉ាថាយ 25:32នៅក្នុងបរិបទ