គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 25:31 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​កូន​មនុស្ស​មក​នៅ​ក្នុង​សិរី​រុងរឿង​របស់​លោក​ជាមួយនឹង​ពួក​ទេវតា​ទាំង​អស់​ នោះ​លោក​នឹង​អង្គុយ​លើ​បល្ល័ង្ក​នៃ​សិរី​រុងរឿង​របស់​លោក​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 25

មើលម៉ាថាយ 25:31នៅក្នុងបរិបទ