គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 24:36 Khmer Christian Bible (KCB)

ឯ​ពេល​វេលា​ និង​ថ្ងៃ​កំណត់​ ក្រៅ​ពី​ព្រះវរបិតា​តែ​មួយ​អង្គ​គត់​ គ្មាន​អ្នកណា​ម្នាក់​ដឹង​ឡើយ​ សូម្បីតែ​ពួក​ទេវតា​នៅ​ស្ថានសួគ៌​ ឬ​ព្រះរាជបុត្រា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 24

មើលម៉ាថាយ 24:36នៅក្នុងបរិបទ