គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 21:1 Khmer Christian Bible (KCB)

កាល​ពួកគេ​មកជិត​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ គឺ​ត្រង់​ក្រុង​បេតផាសេ​ ជិត​ភ្នំ​ដើម​អូលីវ​ ព្រះយេស៊ូ​ក៏​ចាត់​សិស្ស​ពីរ​នាក់​ឲ្យ​ទៅ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 21

មើលម៉ាថាយ 21:1នៅក្នុងបរិបទ