គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 18:7 Khmer Christian Bible (KCB)

វេទនា​ដល់​មនុស្ស​លោក​ ដោយ​ព្រោះ​តែ​សេចក្ដី​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ជំពប់​ដួល​ ដ្បិត​សេចក្ដី​នោះ​ត្រូវ​តែ​កើត​មាន​ ប៉ុន្ដែ​វេទនា​ដល់​មនុស្ស​ណា​ដែល​នាំ​ឲ្យ​កើត​មាន​សេចក្ដី​នោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 18

មើលម៉ាថាយ 18:7នៅក្នុងបរិបទ