គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 13:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ពេល​ថ្ងៃ​រះ​ឡើង​ ពន្លក​ក៏​ក្រៀម​ស្វិត​ដោយ​ព្រោះ​គ្មាន​ឫស។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 13

មើលម៉ាថាយ 13:6នៅក្នុងបរិបទ