គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 12:4 Khmer Christian Bible (KCB)

គឺ​ស្ដេច​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដំណាក់​ព្រះជាម្ចាស់​ ហើយ​បរិភោគ​នំប៉័ង​តាំង​ថ្វាយ​ព្រះជាម្ចាស់​ដែល​វិន័យ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ស្ដេច​ និង​គូ​កន​បរិភោគ​ឡើយ​ លើកលែង​តែ​សង្ឃ​ប៉ុណ្ណោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 12

មើលម៉ាថាយ 12:4នៅក្នុងបរិបទ