គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 12:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ព្រះអង្គ​បាន​ហាម​ពួកគេ​ មិន​ឲ្យ​និយាយ​ប្រាប់​គេ​ថា​ព្រះអង្គ​ជា​អ្នកណា​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 12

មើលម៉ាថាយ 12:16នៅក្នុងបរិបទ