គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 11:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ចាប់​តាំង​ពី​គ្រា​លោក​យ៉ូហាន​ អ្នក​ធ្វើ​ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ មាន​គេ​ខំ​ប្រឹង​ចាប់​យក​នគរ​ស្ថានសួគ៌​ ហើយ​អ្នក​ខំ​ប្រឹង​ខ្នះខ្នែង​ ចាប់​យក​នគរ​នោះ​បាន​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 11

មើលម៉ាថាយ 11:12នៅក្នុងបរិបទ