គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:9 Khmer Christian Bible (KCB)

កុំ​យក​មាស​ប្រាក់​ ឬ​លុយ​កាក់​ដាក់​ក្នុង​ខ្សែ​ក្រវាត់​អ្នក​រាល់គ្នា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:9នៅក្នុងបរិបទ