គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ដោយ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ គេ​នឹង​ប្រគល់​អ្នក​រាល់គ្នា​ទៅ​ចំពោះ​មុខ​ពួក​អជ្ញាធរ​ និង​ស្ដេច​ ដើម្បី​ធ្វើ​បន្ទាល់​ដល់​ពួកគេ​ និង​ដល់​សាសន៍​ដទៃ‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:18នៅក្នុងបរិបទ