គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ចាត់​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​ទៅ​ ដូច​ជា​សត្វ​ចៀម​នៅ​កណ្ដាល​ហ្វូង​ឆ្កែ​ចចក​ ដូច្នេះ​ត្រូវ​ឆ្លាត​ដូច​សត្វ​ពស់​ ហើយ​ស្លូត​ត្រង់​ដូច​សត្វ​ព្រាប​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:16នៅក្នុងបរិបទ