គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:14 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​គ្មាន​អ្នកណា​ទទួល​ ឬ​ស្ដាប់​ពាក្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ទេ​ ពេល​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​ ឬ​ក្រុង​នោះ​ ចូរ​រលាស់​ធូលីដី​ចេញ​ពី​ជើង​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:14នៅក្នុងបរិបទ