គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:13 Khmer Christian Bible (KCB)

បើ​ផ្ទះ​នោះ​ស័ក្តិសម​មែន​ ចូរ​ឲ្យ​សេចក្ដី​សុខសាន្ត​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ដល់​ផ្ទះ​នោះ​ចុះ​ តែ​បើ​ផ្ទះ​នោះ​មិន​ស័ក្តិសម​ទេ​ ចូរ​ឲ្យ​សេចក្ដី​សុខសាន្ត​មាន​ដល់​អ្នក​រាល់គ្នា​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:13នៅក្នុងបរិបទ