គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 10:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​ពេល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ ចូរ​ជម្រាប​សួរ​អ្នក​ផ្ទះ​នោះ​ផង‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 10

មើលម៉ាថាយ 10:12នៅក្នុងបរិបទ