គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 1:5 Khmer Christian Bible (KCB)

លោក​សាលម៉ូន​ និង​នាង​រ៉ាហាប់​បង្កើត​លោក​បូអូស​ ហើយ​លោក​បូអូស​ និង​នាង​រស់​បង្កើត​លោក​អូបិឌ​ លោក​អូបិឌ​បង្កើត​លោក​អ៊ីសាយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 1

មើលម៉ាថាយ 1:5នៅក្នុងបរិបទ