គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 1:21 Khmer Christian Bible (KCB)

នាង​នឹង​ប្រសូត​បាន​បុត្រា​មួយ​អង្គ​ រួច​អ្នក​នឹង​ថ្វាយ​ព្រះនាម​ព្រះអង្គ​ថា​ «យេស៊ូ»​ ព្រោះ​ព្រះអង្គ​នឹង​សង្គ្រោះ​ប្រជាជន​របស់​ព្រះអង្គ​ពី​បាប​របស់​ពួកគេ»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 1

មើលម៉ាថាយ 1:21នៅក្នុងបរិបទ