គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 7:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​ហៅ​បណ្ដាជន​មក​ម្ដង​ទៀត​ ហើយ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា៖​ «ចូរ​អ្នក​រាល់គ្នា​ស្ដាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​យល់​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 7

មើលម៉ាកុស 7:14នៅក្នុងបរិបទ