គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​ព្រោះ​តែ​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រោស​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ឲ្យ​បាន​ជា​ នោះ​អ្នក​ជំងឺ​ទាំង​ឡាយ​ក៏​នាំ​គ្នា​សំរុក​ចូល​មក​ពាល់​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 3

មើលម៉ាកុស 3:10នៅក្នុងបរិបទ