គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 2:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​បាន​ឃើញ​ជំនឿ​អ្នក​ទាំង​នោះ​ ក៏​មាន​បន្ទូល​ទៅ​អ្នក​ស្លាប់​ដៃ​ជើង​នោះ​ថា៖​ «កូន​អើយ!​ បាប​របស់​អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​លើក​លែង​ទោស​ហើយ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 2

មើលម៉ាកុស 2:5នៅក្នុងបរិបទ