គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 2:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា៖​ «តើ​ភ្ញៀវ​អាច​តម​អាហារ​បាន​ឬ​ទេ​ នៅ​ពេល​កូន​កំលោះ​នៅ​ជាមួយ​គេ​នៅ​ឡើយ?​ ដរាប​ណា​កូន​កំ​លោះ​នៅ​ជាមួយ​គេ​នៅ​ឡើយ​ គេ​មិន​អាច​តម​អាហារ​បាន​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 2

មើលម៉ាកុស 2:19នៅក្នុងបរិបទ