គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 16:16 Khmer Christian Bible (KCB)

អ្នក​ណា​ជឿ​ ហើយ​ទទួល​ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក​នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ​ ប៉ុន្ដែ​អ្នក​ណា​មិន​ជឿ​ នោះ​នឹង​ជាប់​ទោស​មិន​ខាន​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 16

មើលម៉ាកុស 16:16នៅក្នុងបរិបទ