គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 15:28 Khmer Christian Bible (KCB)

[នេះ​ស្រប​តាម​បទ​គម្ពីរ​ចែង​ថា៖​ «ពួកគេ​ចាត់​ទុក​ព្រះអង្គ​ជា​អ្នក​ល្មើស​ច្បាប់»]​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 15

មើលម៉ាកុស 15:28នៅក្នុងបរិបទ