គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 15:23 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ផឹក​ស្រា​ទំពាំង​បាយ​ជូរ​លាយ​ជាមួយ​ថ្នាំ​ម្យ៉ាង​ ប៉ុន្ដែ​ព្រះអង្គ​មិន​បាន​ផឹក​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 15

មើលម៉ាកុស 15:23នៅក្នុងបរិបទ